صفحه ۱۹۸

ب - خوردن گوشت و شیر حیوان نجس العین - سگ و خوک - و حیوانات درنده ای که معمولا نیش و چنگال دارند - مانند: شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه و گربه - و نیز حیواناتی که مسخ شده اند - مانند: فیل، خرس، بوزینه و خرگوش - و نیز خوردن گوشت جانوران ریز و خزندگان و انواع حشرات - مانند: موش، مار، سوسمار، مارمولک، خرچنگ، عقرب، سوسک، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع کرمها - .

ج - خوردن چیزهای نجس و نیز بنابر احتیاط واجب هر چیز خبیثی که طبیعت انسان از آن متنفر است.

د - خوردن، آشامیدن، تزریق و یا استعمال چیزی که برای جسم یا روح انسان ضرر قابل توجه دارد؛ مگر در موردی که به نظر پزشک متخصص و مطمئن درمان بیماری منحصر به آن باشد آن هم در حد ضرورت.

سوم: بی بند و باری و آلودگی جنسی

غریزه جنسی یکی از سرکش ترین غرائز انسان بوده و خویشتن داری در برابر آن نیازمند تقوا و پرهیزکاری فراوان و ایمان قوی و نیرومند می‎باشد؛ خداوند متعال در مقام برشماری ویژگی های انسانهای با ایمانی که به مقام رستگاری دست یافته اند از پاکدامنی و عفت و پرهیز از هرگونه آلودگی جنسی نام برده و چنین می‎فرماید: (والذین هم لفروجهم حافظون)سوره مؤمنون (23): آیه 5. یعنی: "و آنها که دامان خود را از آلودگی حفظ می‎نمایند".

پدر چون دور عمرش منقضی سپری. گشت ____ مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت
که شهوت آتش است از وی بپرهیز ____ به خود بر، آتش دوزخ مکن تیز
در آن آتش نداری طاقت سوز ____ به صبر، آبی برین آتش، زن امروز

برخی از کامیابی های غیر مشروع در شریعت عبارتند از:

ناوبری کتاب