صفحه ۱۹۲

3 - سخن چینی

گفته های دیگران را به اینجا و آنجا بردن و به واسطه آن فتنه و آشوب به پا کردن یکی از صفات زشت و ناپسندی است که در اثر آن روابط دوستانه انسانها به تیرگی و کدورت می‎گراید.

پیامبراکرم (ص): "کسی که تلاش نماید رابطه دوستانه دو نفر را به واسطه سخن چینی از بین ببرد، خداوند آتشی را در قبر بر او مسلط می‎نماید که تا روز قیامت او را بسوزاند و هنگامی که از قبر خارج شد مار بزرگ و سیاهی را بر او مسلط می‎نماید که گوشتش را تا زمان افتادن در آتش نیش بزند".همان، باب 164، ح 6، ص 308.

امام علی (ع): "بدترین شما کسانی هستند که دنبال سخن چینی رفته، بین دوستان جدایی افکنده و در جستجوی تراشیدن عیب برای بی گناهان هستند".همان، ح 3، صص 306 - 307.

سعدی:

سخن میان دو دشمن چنان گوی ____ که گر دوست گردند شرم زده نشوی
میان دو کس جنگ چون آتش است ____ سخن چین بدبخت هیزم کش است
کنند این و آن خوش دگر باره دل ____ وی اندر میان کوربخت و خجل
میان دو تن آتش افروختن ____ نه عقل است و خود در میان سوختن گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت، صص 260 - 261، رقم 12.

4 - افشاگری

از نظر شریعت جستجوگری در زندگی خصوصی انسانها و تلاش برای کشف اسرار و رازهای نهان مردم و به دنبال آن افشای آنها یکی از کارهای ناپسند و حرام می‎باشد؛ چرا که اسلام می‎خواهد مردم در امنیت کامل به سر برده و حیثیت و آبرویشان محفوظ بماند.

خداوند متعال خطاب به مؤمنین چنین می‎گوید: "ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از آنها گناه است؛ و هرگز در کار دیگران

ناوبری کتاب