صفحه ۱۹۰

افشاگری بر ضد انسانهای پاک، مجادله ناپسند، مدح و ستایش ستمکاران و توجیه کارهای غلط آنان، تقویت بنیاد ظلم، هتک حرمت دیگران، چاپلوسی، عیب جویی، افشای سر و مانند آن.

در اینجا به شرح پاره ای از موارد گفته شده خواهیم پرداخت:

1 - دروغ

مهمترین سرمایه جامعه بشری اعتماد متقابل انسانها نسبت به یکدیگر و اطمینان عمومی است، و یکی از خطرناکترین عواملی که این سرمایه را به نابودی می‎کشاند دروغ است.

یکی را که عادت بود راستی ____ خطایی رود در گذارند ازوببخشایند بر او.
وگر نامور شد به قول دروغ ____ دگر راست باور ندارند ازوگلستان، باب هشتم، در آداب صحبت، ص 288، رقم 90.

این گناه انسان را به سوی نفاق و دوگانگی ظاهر و باطن می‎کشاند؛ چرا که راستگویی یعنی هماهنگی زبان و دل، و دروغ چیزی جز ناهماهنگی بین این دو نخواهد بود.

امام علی (ع): "هیچ بنده ای طعم ایمان را نخواهد چشید مگر این که از دروغ، خواه جدی و خواه شوخی، اجتناب نماید".الحسن بن علی الحرانی، تحف العقول، ص 216.

امام باقر(ع): "خداوند عزوجل برای بدیها قفل هایی نهاده است، و شراب را کلیدهای آن قفل ها قرار داده، و دروغ از شراب بدتر است".وسائل الشیعة، همان، باب 138، ح 3، ص 244.

کسی را که گردد زبان دروغ ____ چراغ دلش را نباشد فروغ
دروغ آدمی را کند شرمسار ____ دروغ آدمی را کند بی وقار

2 - غیبت و تهمت

در صورتی که انسان پشت سر کسی به گونه ای سخن بگوید که اگر او از آن اطلاع

ناوبری کتاب