صفحه ۱۸۷

و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر این کار (از مردم نادان) هر آزار که بینی صبر پیش گیر که این (تحمل و صبر در راه تربیت و هدایت خلق) نشانه ای از عزم ثابت در امور عالم است".سوره لقمان (31): آیه 17.

ذکر پاره ای از امور معروف و منکر:

یکی از اهداف اسلام آراستگی هر فرد مسلمان به فضائل اخلاقی و انجام کارهای شایسته و دوری وی از صفات زشت و ناپسند و کارهای ناشایست است، که در زیر به برخی از آنها اشاره می‎گردد:

امور پسندیده: از خودگذشتگی و ایثار؛ احسان و دستگیری از فقرا و یتیمان؛ وفای به عهد و پیمان؛ راستگویی؛ رعایت حال زیردستان؛ ازدواج؛ جلب رضایت همسر و خوب شوهرداری کردن؛ تربیت صحیح فرزند؛ قرض دادن به مؤمن؛ خوش خلقی؛ رعایت ادب در برخورد با دیگران؛ صله رحم؛ سلام کردن به دیگران؛ سخاوت؛ اخلاص؛ استغفار به درگاه خداوند؛ تواضع؛ توکل؛ حلم و بردباری؛ حسن ظن به خداوند؛ صبر و استقامت؛ زهد؛ شکر نعمت های الهی؛ انجام تکالیف شرعی چون نماز و روزه و مانند آن؛ تفکر؛ نیایش؛ خاموشی جز به وقت ضرورت؛ محکم کاری؛ رعایت احترام پدر و مادر و مربی و مانند آن.

امور ناپسند: شرک ورزیدن به خدا؛ مأیوس شدن از رحمت الهی؛ در امان دانستن خود از خشم خداوند؛ کشتن دیگری بناحق و از روی عمد؛ خودکشی؛ ترک یکی از واجبات چون نماز و روزه و مانند آن؛ اطفای شهوت از راه غیر مشروع چون: زنا، همجنس گرایی، خودکفایی و استمناء، چشم چرانی؛ نسبت قبیح و ناروا به دیگری؛ ترویج فحشا و منکر؛ از بین بردن آبروی مسلمان؛ تجسس در امور شخصی دیگران و

ناوبری کتاب