صفحه ۱۸۴

حقوق افراد تأمین گردیده، زمین رو به آبادی رفته، از دشمنان خدا انتقام گرفته شده، و در پرتو آن همه کارها روبه راه می‎گردد".همان، باب 1، ح 6، ص 119.

8 - امام رضا(ع): "امر به معروف نموده و از بدیها جلوگیری نمائید وگرنه بدان بر شما مسلط شده و دیگر دعای خوبانتان مستجاب نمی گردد".همان، ح 4، ص 118.

9 - امام رضا(ع): "پیامبراکرم (ص) پیوسته می‎فرمودند: وقتی امت من کار امر به معروف و نهی از منکر را به عهده دیگری بگذارند و خود از آن شانه خالی کنند باید در آن هنگام اعلام جنگ با خدا نمایند".همان، ح 5.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر:

در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده و ترک آن معصیت خواهد بود.

1 - کسی که می‎خواهد عهده دار این وظیفه گردد باید "معروف" را از "منکر" تشخیص دهد؛ پس کسی که معروف و منکر را نمی شناسد نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر نماید.

2 - احتمال دهد که امر و نهی او اثربخش است؛ پس اگر می‎داند که گفتار او اثر نمی کند امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

3 - بداند یا مطمئن باشد که معصیت کار قصد ادامه و تکرار گناه را دارد؛ و در صورتی که بداند یا گمان کند که او گناه را تکرار نمی کند واجب نیست.

4 - به واسطه امر و نهی فساد بزرگتری پیش نیاید؛ پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح عقلایی دهد که با امر و نهی او زیان جانی یا آبرویی یا مالی قابل توجهی به او یا خویشان یا نزدیکان او یا دیگران می‎رسد امر و نهی واجب نیست، بلکه در بسیاری موارد حرام است؛ مگر در صورتی که معروف یا منکر از اموری باشد

ناوبری کتاب