صفحه ۱۷۶

مرد گفت: چه کاری امروز انجام داده ای ؟ گفت: دو قرص نان داشتم فقیری به من مراجعه کرد یکی از آنها را به او دادم.همان، باب 9، ح 8، ص 389.

3 - فقر و تهیدستی را از انسان دور می‎کند؛ از امام علی (ع) نقل شده: "وقتی بیچاره شدید با خداوند به وسیله صدقه تجارت و داد و ستد نمائید".همان، باب 1، ح 20، ص 372.

4 - باعث می‎شود انسان قدرت بر پرداخت بدهکاری اش پیدا نماید.همان، ح 1، ص 367.

5 - سپر و سایه ای در برابر آتش جهنم است.همان، ح 7، ص 369.

6 - گناهان را از بین برده و سبب آمرزش فرد گناهکار می‎شود؛ در برخی روایات آمده است که عابدی هشتاد سال عبادت نمود ولی عاقبت به زنی برخورد کرد و عاشق و مفتون او شد و با وی زنا نمود، بعد از انجام این کار فرشته مرگ سراغ او آمده پس زبانش بند آمد، در همان حال فقیری از کنار او می‎گذشت با دست به فقیر اشاره نمود که از داخل کیسه ای که در کنارش بود قرص نانی بردارد، خداوند به واسطه زنایی که انجام داده بود اعمال هشتاد ساله اش را حبط و محو کرده بود ولی به خاطر آن یک قرص نان از گناهش درگذشت.همان، باب 7، ح 3، ص 380.

7 - شفای بیماران؛ پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: "داووا مرضاکم بالصدقة"همان، باب 1، ح 18، ص 372. یعنی: به واسطه صدقه بیماران خود را مداوا نمائید.

چند توصیه:

برای این که انسان از صدقه ای که پرداخت می‎کند نهایت استفاده را ببرد و مشمول رحمت پروردگار گردد رعایت سفارشهای زیر که در سخنان پیشوایان دین (ع) به آن اشاره شده مفید و سودمند است:

ناوبری کتاب