صفحه ۱۷۳

مخارج او را نمی دهد بر کسی است که زن نان خور اوست؛ و اگر نان خور کسی نیست، چنانچه فقیر نباشد باید خود او بپردازد.

(سؤال 7) فطریه طفل شیرخوار برعهده چه کسی است ؟

جواب: فطریه کودکی که از مادر یا دایه شیر می‎خورد بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را تأمین می‎کند؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست؛ و اگر برای شیر دادن کودک اجرت می‎گیرد، فطره کودک بر عهده اجرت دهنده است نه آن کسی که مخارج مادر یا دایه را می‎پردازد.

3 - رد مظالم:

در صورتی که انسان خسارتی از روی عمد یا به واسطه بی توجهی به مال دیگران وارد نموده یا مال آنها را تصرف نموده باشد ولی الان از صاحبان آنها خبری ندارد و آنها را نمی شناسد و به هیچ وجه نمی تواند به آنها دسترسی پیدا کند، برای جبران تجاوزاتی که به اموال آنها نموده است باید با اجازه مجتهد دارای شرایط خود آن اموال را اگر وجود دارد و یا به مقدار آن اموال اگر آنها را از بین برده و همچنین مقداری را که به مال دیگران خسارت وارد کرده از طرف صاحبانش به فقرا صدقه بدهد، که به این کار "رد مظالم" گویند.

4 - کفارات:

"کفاره" در اصل از ماده "کفر" به معنی پوشاندن است، کسی را که به خدا ایمان ندارد بدین جهت "کافر" گویند که پوشنده حقیقت است، و کفاره چون گناهی را که در اثر انجام کار ناشایست برای انسان حاصل شده می‎پوشاند بدین نام نامیده شده است.

در حقیقت کفارات جنبه بازدارندگی از معصیت را داشته و چون به وسیله آنها خطاها و گناهان جبران می‎شود جنبه تربیتی نیز داشته و پایه های ایمان را محکم ساخته و انسان را نسبت به مقررات الهی پایبند می‎سازد.

ناوبری کتاب