صفحه ۱۷۲

(سؤال 2) مقدار فطریه برای هر نفر چقدر بوده و جنسی که به عنوان زکات فطره باید پرداخت شود چیست ؟

جواب: برای هر نفر باید به مقدار یک "صاع" که تقریبا سه کیلوگرم است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند آن را بپردازد، و بهتر است از آنچه غذای معمولی خود و خانواده اش می‎باشد به مستحق آن بدهد. البته انسان می‎تواند به جای دادن این اشیاء قیمت زمان پرداخت آنها را بدهد.

(سؤال 3) زکات فطره را در چه راهی باید مصرف نمود؟

جواب: احتیاط آن است که زکات فطره را فقط به شیعیانی که فقیر و مستمند هستند و آن را در راه معصیت مصرف نمی کنند بدهند، و بنابر احتیاط واجب به فرد شرابخوار و کسی که آشکارا گناهان بزرگ را مرتکب می‎شود نباید فطریه را پرداخت نمود. و مستحب است در دادن فطریه خویشان فقیر و بعد همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم داشت.

(سؤال 4) وقت پرداخت زکات فطره چه موقعی است ؟

جواب: کسی که نماز عید فطر را می‎خواند بنابر احتیاط واجب باید فطره خود را تا پیش از خواندن نماز عید بدهد؛ و اگر مستحق تا آن وقت وجود ندارد، آن را از مال خود جدا نماید و بعدا بدهد؛ ولی اگر نماز عید را نمی خواند، می‎تواند پرداخت فطره را تا ظهر روز عید به تأخیر اندازد.

(سؤال 5) آیا دادن زکات فطره میهمان بر میزبان واجب است ؟

جواب: پرداخت فطره میهمانی که پیش از غروب آفتاب روز آخر ماه مبارک رمضان با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او محسوب می‎شود بر صاحبخانه واجب است؛ و بنابر احتیاط واجب اگر بدون رضایت صاحبخانه نیز بر او وارد شده باید صاحبخانه فطره او را بپردازد، گرچه در این صورت احتیاط آن است که خود میهمان هم اگر دارای شرایط پرداخت زکات فطره است آن را بپردازد.

(سؤال 6) فطریه زن بر عهده چه کسی است ؟

جواب: فطریه زنی که شوهرش مخارج او را می‎دهد بر عهده شوهر است، و اگر

ناوبری کتاب