صفحه ۱۷۱

است بپردازد. ولی پرداخت زکات توسط دیگران به افراد تحت تکفل کسی که از دادن نفقه واجب به آنها خودداری می‎کند اشکال ندارد.

(مسأله 5) اگر زن بتواند شوهر خود را به پرداخت مخارج و نفقه خود مجبور کند نمی تواند از زکات بگیرد.

2 - زکات فطره:

یکی از دستورهای مالی اسلام زکات فطره است که همه ساله به هر فرد مکلف واجب است مقدار مشخصی از دارایی خود را به قصد قربت و نزدیکی به خداوند متعال به مصرف فقرا و مستمندان جامعه برساند.

در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است: "کامل شدن روزه به پرداخت زکات فطره است، همان گونه که صلوات بر پیامبراکرم (ص) کامل کننده نماز است".وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب زکاة الفطرة، ح 5، ج 9، ص 318.

در حدیث دیگری آمده است که آن حضرت به یکی از اصحاب فرمودند: "زکات فطره تمام زیردستان خویش را بپرداز، که اگر چنین نکنی بر تو بیم فوت دارم." آن شخص گفت: مراد از فوت چیست ؟ حضرت فرمودند: "مردن".همان، باب 5، ح 16، ص 332؛ و نیز در این باره مراجعه شود به باب 6، ح 5، ص 328.

این مطلب بیانگر این حقیقت است که فطره بیمه کننده بدنها و زکات آنهاست، همان گونه که زکات اموال بیمه کننده دارایی هاست.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) پرداخت زکات فطره بر چه کسانی واجب است ؟

جواب: بر افرادی که هنگام غروب آفتاب شب عید فطر "بالغ" و "عاقل" بوده و خود فقیر و تهیدست نباشند واجب است که از جانب خود و افرادی که تحت سرپرستی او قرار داشته و نان خور او به حساب می‎آیند - چه کودک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر - فطریه را بپردازند.

ناوبری کتاب