صفحه ۱۶۹

در حدیثی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: "هیچ مال و ثروتی در دریا و خشکی نابود نمی شود مگر به واسطه نپرداختن زکات؛ پس اموال خود را با پرداخت زکات بیمه کنید".همان، ح 21، صص 28 - 29.

موارد زکات:

بنابر قول مشهور علمای شیعه زکات در نه چیز واجب است، که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر؛ ولی بنابر احتیاط باید زکات برنج و ذرت و سایر حبوبات نیز مطابق شرایط "گندم و جو" پرداخت گردد. بلکه شاید بتوان گفت موضوع زکات وسیع تر از موارد مذکور باشد و حاکم اسلامی جامع الشرایط با در نظر گرفتن کمبودهای اقتصادی و نیز ثروت و درآمد عمومی بتواند بر حسب نیاز زکات را در اموال مردم قرار دهد و در نتیجه مالیاتها به عنوان زکات واجب دریافت شود.

شرط واجب شدن زکات در هر یک از اشیاء گفته شده آن است که به مقدار خاصی که به آن "حد نصاب" گویند برسد، و مسائل مربوط به آن به تفصیل در رساله توضیح المسائل آمده است.رساله توضیح المسائل، مسائل 1760 تا 1804، صص 310 تا 318.

مصرف زکات:

زکات را می‎توان در موارد زیر مصرف نمود:

1 - فقیر؛ و او کسی است که همه یا بخشی از مخارج سالیانه خود و افرادی که سرپرستی آنها را به عهده دارد نداشته باشد.

2 - مسکین؛ و او کسی است که وضع اقتصادی اش بدتر از فقیر باشد.

3 - کافری که اگر به او زکات بدهند به اسلام گرایش پیدا کرده یا در جنگی که برای مسلمانان پیش می‎آید آنها را کمک می‎کند، و همچنین مسلمانی که ایمان وی ضعیف

ناوبری کتاب