صفحه ۱۶۸

آلودگی پاک نماید و روزی او را وسعت بخشد.

نماند حاتم طائی مردی از قبیله طی در دوران جاهلیت که به جوانمردی و بخشندگی معروف بود و به او مثل می‎زدند. و لیک تا ابد ____ بماند نام بلندش به نیکوئی مشهور
زکات مال به در کن که فضله زیادی. رزانگور. را ____ چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور

مال دنیا به جان و دل اغلب مردم بسته است و به آن علاقه زیادی دارند، وقتی زکات دهنده از این مالی که برایش زحمت کشیده و با مشقت آن را به دست آورده به خاطر خدا بگذرد تزکیه نفس نموده و خودش را از علائق دنیا و مادیات پاک می‎گرداند.

در بسیاری از آیات و روایات که از پیشوایان دینی رسیده است عباراتی به کار رفته که نشان می‎دهد ترک پرداخت زکات گناهی است بزرگ و مرحله ای است از مراحل کفر؛ به چند روایت که در این زمینه از امام صادق (ع) نقل شده توجه نمایید:

1 - "کسی که یک قیراطدر صورتی که یک دینار را به بیست و چهار قسمت تقسیم نمایند هر قسمت آن را یک "قیراط" گویند. از زکات را نپردازد نه مؤمن است و نه مسلمان، و احترامی برایش نیست".وسائل الشیعة، باب 4 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 9، ج 9، ص 35.

2 - "کسی که یک قیراط از زکات را نپردازد پس باید بمیرد در حالی که یهودی است یا مسیحی".همان، ح 5، ص 33.

3 - "مورد لعن و نفرین است هر مالی که زکاتش پرداخت نمی شود".همان، باب 3، ح 23، ص 29.

پرداخت زکات قبل از آن که به حال محرومان جامعه مفید باشد به نفع صاحبان ثروت می‎باشد؛ زیرا هنگامی که زکات اموال پرداخت نشود ثروتها در یک نقطه جمع شده و در کنار آن اکثریتی محروم و بینوا به وجود می‎آیند ودیری نمی پاید که انفجار عظیمی در اجتماع به وجود می‎آید و جان و مال ثروتمندان را در آتش خود خواهد سوزاند.

ناوبری کتاب