صفحه ۱۶۴

احتیاط آن است که پرداخت این مقدار به قصد آنچه که بر عهده اوست، چه صدقه و چه خمس، صورت گیرد. البته اگر بعد از دادن خمس متوجه شود که مقدار حرام در مالش بیشتر از مقدار خمس داده شده است، بنابر احتیاط واجب باید مقدار مال حرامی را که یقین دارد از خمس بیشتر بوده از طرف صاحبان آنها و با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد.

6 - غنیمت جنگی

اگر مسلمانان در زمان حضور امام معصوم (ع) به فرمان او و یا در زمان غیبت امام عصر(عج) با اجازه حکومت اسلامی دارای شرایط با کفار بجنگند و در حال نبرد غنایمی به دست آورند بعد از کنار گذاشتن مقداری از آن اشیاء که مخصوص امام (ع)و یا حاکم است و نیز مقداری که امام (ع) و یا حاکم مسلمین برای صرف در کاری که مصلحت است جدا می‎کنند، رزمندگان پس از کم نمودن مخارجی که برای نگهداری و حمل و نقل غنایم صرف شده است خمس بقیه را پرداخته و آنها را مالک می‎شوند.

7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کند

کافری که با پرداخت مالیات زیر پرچم اسلام و در حمایت دولت اسلامی قرار گرفته است و در اصطلاح به او "کافر ذمی" گفته می‎شود اگر زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین واگذار نماید؛ ولی اگر به جای زمین بخواهد بهای آن را هم بدهد مانعی ندارد.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر به کسی چیزی ببخشند یا جایزه دهند و یا وصیت کنند که مالی به او بدهند، چنانچه آن مال از مخارج سال آن فرد زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد.

(مسأله 2) ارثی که به انسان می‎رسد خمس ندارد؛ مگر در سه صورت:

الف - میت از خویشانی بوده که وارث نمی دانسته چنین خویشی دارد؛ در این

ناوبری کتاب