صفحه ۱۶۳

یک سال از زمان اولین درآمد مقداری از درآمدهایش از مخارج سالیانه خود و کسانی که سرپرستی آنها را به عهده دارد زیاد بیاید، باید یک پنجم مقداری که زیاد آمده را بپردازد.

2 - معدن

اگر کسی از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و سایر معادن چیزی استخراج کند، بنابر احتیاط واجب در صورتی که قیمت آن پیش از کم نمودن هزینه های استخراج صد و پنج مثقال معمولی نقره سکه دار و یا پانزده مثقال معمولی طلای سکه دار باشد، پس از کم نمودن مخارج استخراج باید خمس باقیمانده را بپردازد.

3 - گنج

گنج مالی است که در زمین، درخت، کوه و یا دیوار پنهان بوده و صاحبش شناخته نشود و کسی آن را پیدا نماید؛ و در صورتی که ارزش آن پیش از کم نمودن هزینه های استخراج به مقداری باشد که در معدن گفته شد، بنابر احتیاط واجب باید پس از کسر مخارجی که صرف شده خمس باقیمانده آن پرداخت گردد.

4 - جواهری که با غواصی از دریا به دست می‎آید

اگر با غواصی در دریا جواهری چون لؤلؤ و مرجان و مانند آن بیرون آورد، چنانچه بهای آن به هجده نخود طلای سکه دار برسد، باید پس از کم نمودن مخارجی که برای بیرون آوردن آن صرف نموده است خمس باقیمانده را بپردازد.

5 - مال حلال مخلوط با حرام

در صورتی که مال انسان با مال حرامی مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مشخص نباشد، برای حلال شدن آن مال باید خمس همه مال پرداخت گردد و

ناوبری کتاب