صفحه ۱۶۲

ممکن است برخی چنین پندارند که اختصاص دادن نیمی از خمس به سادات و فرزندان پیامبر(ص) نوعی تبعیض و امتیاز نژادی است و این با روح اسلام و عدالت سازگار نیست، در پاسخ باید گفت:

اولا: قسمت مربوط به سادات فقط به نیازمندان آنان داده می‎شود آن هم به اندازه نیاز یک سال، پس تنها کسانی که به دلیلی در بن بست اقتصادی قرار گرفته اند مانند فقیران و کودکان یتیم می‎توانند از آن استفاده کنند.

و ثانیا: نیازمندان غیر سادات می‎توانند مخارج سال خود را از طریق زکات تأمین نمایند ولی نیازمندان سادات حق ندارند از زکات چیزی بگیرند، به جهت این که زکات از مالیاتهایی است که در حقیقت جزء اموال عمومی جامعه اسلامی به حساب می‎آید، و محروم نگه داشتن سادات از دستیابی به اموال عمومی درحقیقت برای دور نگه داشتن خویشاوندان پیامبر(ص) از این سهم است تا بهانه ای به دست مخالفان نیفتد که پیامبر(ص) خویشان خود را بر اموال عمومی مسلط ساخته است.

از طرف دیگر چون مخارج نیازمندان سادات نیز باید مانند سایر نیازمندان از طریقی تأمین گردد در قوانین اسلام چنین پیش بینی شده که آنها از طریق خمس بهره مند گردند؛ و در حقیقت این کار نه تنها یک امتیاز برای سادات نیست بلکه نوعی کنار زدن و دور نمودن آنها از اموال عمومی به خاطر رعایت مصلحت مهمتری می‎باشد.

موارد خمس:

در هفت چیز خمس واجب است؛ یعنی باید یک پنجم آن را در راههای گفته شده مصرف نمود، که عبارتند از:

1 - درآمدهای تجاری و کسب و کار

در صورتی که انسان از راه کشاورزی، صنعت، تجارت، تدریس، استخدام در ارگان یا اداره و هر کار اقتصادی دیگر ثروتی به دست آورد، چنانچه بعد از گذشت

ناوبری کتاب