صفحه ۱۵۴

جواب: در فرض اول وقتی پاک شد طواف و نماز طواف را دوباره به جا آورده و بعد از آن سعی را تمام کند و بعد از اتمام احتیاطا سعی را اعاده نماید؛ و در فرض دوم سعی را نیز احتیاطا اعاده کند.

(سؤال 14) زنی که مسأله نمی دانسته و بعد از پاک شدن از حیض خیال می‎کرده جنب است و لذا به نیت جنابت غسل می‎کرده و با همین حال حج انجام داده است آیا حج او صحیح است ؟

جواب: اگر منظورش این بوده که برای پاک شدن از خون حیض غسل کند و خیال می‎کرده که اسم آن غسل جنابت است، غسل و اعمال او صحیح است؛ و اگر واقعا جنب شده و غسل جنابت به جا آورده، غسل جنابت از غسل حیض کفایت می‎کند.

(سؤال 15) زنی بعد از وقوف در عرفات و مشعر حیض می‎شود و با مصرف قرص خون او قطع می‎گردد و اعمال را انجام می‎دهد ولی بعد از آن لک می‎بیند، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر قبل از تمام شدن سه روز قطع شده و بعد از آن مجرا هم پاک بوده، اعمالش صحیح است.

ناوبری کتاب