صفحه ۱۵۳

انجام دهد، سپس برای طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد؛ و اگر اعمال را انجام نداده و به کشور خود مراجعت کرده باشد، بنابر احتیاط در احرام خود باقی می‎باشد و باید برگردد و انجام دهد.

(سؤال 10) زنی روز هشتم ذیحجة خون می‎بیند و خیال می‎کند حیض است و نیتش را تبدیل به حج افراد می‎کند ولی بعد که به عرفات می‎رود متوجه می‎شود که استحاضه است، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر وقت ندارد که برگردد و عمره تمتع را انجام دهد، باید حج افراد به جا آورده و بعد از آن عمره مفرده را انجام دهد؛ و اگر نمی تواند برگردد باید نایب بگیرد.

(سؤال 11) زنی که عادت ماهانه اش مثلا شش روز بوده است و در حال عادت برای عمره تمتع محرم می‎شود و روز هشتم ذیحجة که روز ششم عادت اوست پاک می‎گردد و غسل می‎کند و اعمال عمره تمتع را انجام می‎دهد و برای حج تمتع محرم می‎شود ولی ظهر روز نهم در عرفات لکه ای به صفات حیض می‎بیند و نمی داند که آیا ادامه دارد تا پس از ده روز استحاضه حساب شود و اعمال قبلی او صحیح باشد یا قبل از تمام شدن ده روز قطع می‎شود تا حکم حیض را داشته باشد، وظیفه او چیست ؟

جواب: اعمال حج را به نیت ما فی الذمة انجام دهد؛ پس اگر خون از ده روز تجاوز کرد عمره تمتع او صحیح و حج او تمتع می‎باشد، و اگر تجاوز نکرد حج او حج افراد می‎باشد و باید بعد از اعمال حج عمره مفرده انجام دهد.

(سؤال 12) صاحب عادت وقتیه و عددیه که عددش مثلا هفت روز است اگر روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال حج را به جا آورد ولی بعدا لک دید، وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر از ده روز تجاوز نکند و به صفات حیض باشد محکوم به حیض است؛ و اگر تجاوز کند محکوم به استحاضه است، و در این فرض اعمالی که انجام داده صحیح است.

(سؤال 13) زنی به تصور این که پاک شده است طواف انجام می‎دهد و در اثنای سعی متوجه می‎شود که هنوز پاک نشده است، آیا سعی او نیز باطل است ؟ و اگر بعد از سعی متوجه شود وظیفه او چیست ؟

ناوبری کتاب