صفحه ۱۵۲

(سؤال 4) آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق می‎کند؟

جواب: بنابر احتیاط حکم نماز را دارد.

(سؤال 5) اگر مقداری از موهای سر زن یا جاهای دیگر بدن او در حال طواف ظاهر باشد آیا به طواف او ضرر می‎رساند یا نه ؟

جواب: اگر از روی عمد نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 6) گاهی انسان در اثر ازدحام جهت رفتن برای سعی صفا و مروه ناچار است از مسجدالحرام عبور کند، در این صورت تکلیف زنهای حائض و نفساء چیست ؟ آیا برای سعی هم مثل طواف نایب بگیرند؟

جواب: عبور از مسجدالحرام برای سعی برای این گونه زنان جایز نیست؛ اگر بدون عبور از مسجدالحرام سعی ممکن نباشد و تأخیر آن هم تا آخرین زمان امکان مقدور نباشد، باید نایب بگیرند.

(سؤال 7) زنی که احتمال بدهد رمی جمرات باعث قاعدگی او می‎شود آیا جایز است برای رمی نایب بگیرد؟

جواب: مجرد قاعدگی عذر نیست.

(سؤال 8) زن با احرام عمره مفرده وارد مکه شد و حائض گردید و می‎داند تا آخرین ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا می‎تواند در لحظات اول ورود برای طوافها نایب بگیرد و سعی وتقصیر را خود انجام دهد و از احرام خارج شود یا وظیفه دیگر دارد؟

جواب: با فرض علم به بقای عذر تا آخر وقت، نایب گرفتن در اوایل ورود مانعی ندارد؛ ولی اگر پاک گردید باید خودش طواف و نماز آن را به جا آورد و بنابر احتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 9) اگر زنی به نیت عمره مفرده محرم شود و بعد از آن عادت شود و در همه روزهایی که می‎تواند در مکه باشد حیض باشد چه اعمالی باید انجام دهد؟ و اگر در آنجا اعمالی انجام نداده و به کشور خود بازگشته چه وظیفه ای دارد؟

جواب: باید برای طواف عمره و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش

ناوبری کتاب