صفحه ۱۵۱

نمی دهند تا پاک شود و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد، بنابر احتیاط واجب باید برای انجام آن نایب بگیرد.

(مسأله 10) اگر زن بعد از اعمال منی در روز عید حائض شد و همراهان او مهلت نمی دهند تا پاک شود و طواف وسعی خود را به جا آورد و راهی برای ماندن ندارد، واجب است نایب بگیرد تا طواف حج و نماز آن را به جای او به جا آورد و سپس خودش سعی را انجام دهد و پس از آن نایب طواف نساء و نماز آن را به نیابت او به جا آورد و اعمال منی در ایام تشریق را نیز خودش انجام دهد.

(مسأله 11) اگر زن پس از انجام اعمال خود خون دید و شک کرد آیا در حال طواف حائض شده یا بعد از آن، در این صورت به شک خود اعتنا نکند و طواف و نماز او صحیح است.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) هر گاه جنب یا حائض از روی عمد و عصیان وارد مسجد شجره شود و برای احرام توقف نماید و مانند دیگران محرم شود، آیا احرامش درست است یا نه ؟

جواب: اگر با این فرض بتواند قصد قربت نماید ظاهرا درست است.

(سؤال 2) زنی که برای دیگری نایب شده اگر قبل از انجام طواف حج و یا نماز آن خون ببیند و امکان ماندن تا بعد از ایام عادت را نداشته باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: برای آن نایب بگیرد و بقیه اعمال را که مشروط به طهارت نیست خودش انجام دهد؛ ولی برداشته شدن حج از عهده کسی که برای او حج به جا آورده شده است محل اشکال است.

(سؤال 3) زنی که حائض بوده ولی نمی دانسته و اعمال عمره را بکلی بجا آورده است آیا باید اعمال خود را دوباره انجام دهد یا نه ؟

جواب: طواف و نماز آن را باید اعاده کند و سعی و تقصیر را نیز بنابر احتیاط اعاده نماید.

ناوبری کتاب