صفحه ۱۵۰

و دوباره آنها را از سر گیرد. و اگر وقت تنگ شده و می‎ترسد وقوف را درک نکند، بنابر اقوی مانند صورت دوم نیت خود را به حج افراد برگرداند.

چهارم: این که یقین دارد در آینده نیز قدرت طواف با طهارت را ندارد؛ مثل این که می‎داند کاروان به او فرصت نمی دهند که تا زمان پاک شدن و انجام طواف در مکه بماند، در این صورت باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و خودش باقی اعمال را بدون طهارت انجام دهد.

(مسأله 5) در انجام سعی صفا و مروه داشتن طهارت شرط نیست؛ پس می‎توان بدون وضو یا به حال جنابت یا حیض یا نفاس سعی را به جا آورد، هر چند خوب است تا جایی که می‎توان پاک و با وضو بود.

(مسأله 6) زنی که برای حج احرام بسته است اگر بترسد که پس از برگشتن از سرزمین منی خون حیض یا نفاس ببیند و نمی تواند در مکه بماند تا پاک شود، می‎تواند طواف حج و نماز طواف و سعی صفا ومروه و طواف نساء را پس از احرام حج و پیش از رفتن به عرفات انجام دهد. و در این صورت اگر پس از برگشت از منی خون حیض یا نفاس ندید و برایش امکان داشت بنابر احتیاط سعی را دوباره انجام دهد، بلکه خوب است طواف حج و طواف نساء را نیز در صورت امکان اعاده نماید ولی واجب نیست.

(مسأله 7) زنی که برای حج احرام بسته است و می‎ترسد حائض شود و نتواند طواف نساء و نماز آن را به جا آورد، بنابر احتیاط طواف نساء و نماز آن را پیش از انجام سعی صفا و مروه به جا آورد؛ و چنانچه پس از این کار و انجام سعی حائض نشد طواف نساء و نماز آن را دوباره به جا آورد، و اگر حائض شد برای انجام آن نایب بگیرد.

(مسأله 8) برای کسانی که در اثر ترس از حیض یا مرض یا جهات دیگر طواف و سعی و طواف نساء را جلو انداخته اند، پس از طواف و سعی محرمات احرام بر آنها حلال نمی شود؛ بلکه پس از تقصیر یا تراشیدن سر حلال می‎شود.

(مسأله 9) اگر طواف نساء را انجام نداده حائض شد و کاروان به او مهلت

ناوبری کتاب