صفحه ۱۴۹

احرام ببندد به قصد آنچه وظیفه اوست از عمره تمتع یا حج افراد. پس اگر پیش از گذشتن وقت عمره تمتع پاک شد عمره تمتع را به جا آورد و بعد احرام حج ببندد؛ و اگر پاک نشد با همان احرام حج افراد به جا آورد و بعد از آن یک عمره مفرده انجام دهد و حج او صحیح است.

(مسأله 3) اگر زن با احرام عمره تمتع وارد مکه شد و با این که فرصت طواف و سایر اعمال را داشت عمدا و بدون عذر تأخیر انداخت تا این که حائض شد و وقت هم تنگ شد، در این صورت بنابر احتیاط واجب نیت خود را به حج افراد برگرداند و احتیاطا احرام را نیز تجدید نماید، و پس از حج یک عمره مفرده به جا آورد. ولی با این حال کافی بودن حج او از حجة الاسلام محل اشکال است؛ پس در سال آینده نیز حج را اعاده نماید.

(مسأله 4) اگر زن در بین طواف واجب حائض یا نفساء شود، باید فورا از مسجدالحرام خارج شود و صبر کند تا پاک شود. و در مسأله چند صورت است:

اول: این که چهار شوط از طواف را انجام داده باشد؛ در این صورت آنچه انجام داده صحیح است و باید پس از پاک شدن آن را تکمیل نماید و پس از آن، نماز طواف و سعی را به جا آورد. و اگر در احرام عمره تمتع است و می‎ترسد وقوف به عرفات را درک نکند، باید در حال حیض یا نفاس سعی و تقصیر را بدون تکمیل طواف به جا آورد و برای حج محرم شود و پس از پاک شدن بنابر احتیاط واجب اول باقیمانده طواف عمره را با نماز آن، و پس از آن طواف حج را به جا آورد؛ همچنین است اگر پس از طواف و پیش از نماز طواف حائض یا نفساء شود.

دوم: این که پیش از انجام نصف طواف باشد؛ در این صورت بنابر اقوی طواف او باطل است. پس اگر وقت دارد باید صبر کند؛ و اگر وقت تنگ شده و می‎ترسد وقوف به عرفات را درک نکند، باید نیت خود را به حج افراد برگرداند و پس از تمام شدن حج یک عمره مفرده به جا آورد.

سوم: این که از نصف حقیقی گذشته، ولی چهار شوط تمام نشده است؛ در این صورت پس از پاک شدن بنابر احتیاط طواف سابق را تمام کند و نماز آن را نیز بخواند

ناوبری کتاب