صفحه ۱۴۸

موقع طواف گرفتار حیض نباشند، چنانچه در ایام عادت یک یا دو لکه کمرنگ ببینند وظیفه شان چیست ؟ و آیا به طوافشان ضرر می‎زند؟

جواب: حکم استحاضه را دارد و در صورت عمل بر طبق وظیفه مستحاضه ضرر به طواف نمی رساند.

وظیفه حائض و نفساء:

زنی که خون حیض یا نفاس دیده می‎تواند غسل احرام نماید و برای محرم شدن وارد مسجد شجره شده و بدون توقف در مسجد در حال عبور از آن محرم شده و از همان در یا از در دیگر خارج شود؛ ولی نمی تواند وارد مسجدالحرام شود، و بعد از محرم شدن باید صبر کند تا پاک شود آنگاه طواف خود را به جا آورد.

نحوه نیت و چگونگی انجام اعمال برای زن حائض یا نفساء در مسائل زیر بیان شده است.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر زن در حال احرام در میقات حائض یا نفساء باشد و اطمینان دارد برای طواف پاک می‎شود، در همان حال به قصد احرام عمره تمتع احرام ببندد ولی صبر کند، پس اگر پیش از احرام حج پاک شد عمره تمتع را انجام دهد؛ و اگر پاک نشد و احساس کرد وقت تنگ شده و اگر بماند از وقوف به عرفات باز می‎ماند، در این صورت نیت خود را به نیت حج افراد تبدیل کند و پس از فراغت از حج یک عمره مفرده به جا آورد.

همچنین است اگر در حال احرام پاک بود ولی پیش از طواف خانه خدا خون دید؛ و اگر بعد از طواف خون دید، به همان حال سعی و تقصیر را به جا آورد و عمره او صحیح است، و می‎تواند به همان حال به قصد احرام حج محرم شود.

(مسأله 2) اگر زن در حال احرام در میقات حائض یا نفساء است و نمی داند برای طواف عمره پاک می‎شود یا نه و یا اطمینان دارد پاک نمی شود، بنابر احتیاط

ناوبری کتاب