صفحه ۱۴۷

شروع شد و نماز را خواند و بعد از نماز با همان طهارت اول طواف را ادامه داد، آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: اگر در آن مدت خون منقطع بوده اشکال ندارد؛ و اگر استمرار داشته محل اشکال است.

(سؤال 3) زنی در حال طواف واجب مستحاضه قلیله می‎شود، وظیفه او چیست ؟

جواب: علاوه بر عمل به وظایف مستحاضه قلیله حکم کسی را دارد که در بین طواف از او حدث سر بزند، و در آن چهار صورت فرض شده است که عبارت است از:

اول: این که پیش از رسیدن به نصف حقیقی طواف باشد؛ در این صورت طواف باطل می‎شود و باید پس از وضو آن را از سر گیرد؛ خواه حدث به اختیار او خارج شود یا بدون اختیار. و خوب است پس از وضو طواف و نماز آن را تمام کند و دوباره آنها را از سر گیرد.

دوم: این که پس از رسیدن به نصف و پیش از تمام شدن شوطهر دور گردیدن به دور خانه خدا را یک "شوط" گویند. چهارم باشد؛ در این صورت بنابر احتیاط واجب پس از وضو طواف سابق را تمام کند و نماز آن را نیز بخواند و دوباره طواف و نماز آن را از سر گیرد.

سوم: این که بعد از تمام شدن شوط چهارم به اختیار خود را محدث کند؛ در این صورت نیز مانند صورت دوم احتیاط کند، که البته این صورت در مورد زنی که در حین طواف خون استحاضه می‎بیند وجود ندارد.

چهارم: این که پس از تمام شدن شوط چهارم بی اختیار حدث از او خارج شود؛ در این صورت پس از وضو یا غسل کافی است طواف سابق را از جایی که حدث خارج شده تمام کند.

(سؤال 4) زنهایی که برای جلوگیری از قاعدگی از قرص استفاده می‎کنند تا

ناوبری کتاب