صفحه ۱۴۶

این کار تقصیر گویند یا سر خود را بتراشد، و تراشیدن سر افضل و بهتر از تقصیر است و بهتر از آن این است که بین امور گفته شده جمع نماید؛ ولی زنها باید تقصیر کنند و تراشیدن سر برای آنها کافی نیست. بلکه جایز بودن آن نیز محل اشکال است.

(مسأله 4) زنها که شبانه از مشعر به منی کوچ می‎کنند جایز است در همان شب جمره عقبه را رمی کنند؛ ولی رمی جمرات سه گانه در ایام تشریق را باید در روز انجام دهند، مگر این که معذور باشند.

وظیفه مستحاضه در عمره و حج:

انجام مراسم عمره و حج برای مستحاضه مثل بقیه زنان است، و وارد شدن او به مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد شجره و سایر مساجد بدون غسل و وضو اشکال ندارد؛ ولی باید برای طواف و نیز برای نماز طواف مطابق آنچه برای نمازهای یومیه با ملاحظه حالتی که برایش از استحاضه قلیله یا متوسطه یا کثیره پیش آمده عمل نماید.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) مستحاضه ای که باید غسل کند و وضو بگیرد و با این کار فاصله ای بین غسل و وضو و بین اعمال او پیش می‎آید و شاید طولانی هم باشد - مثلا باید برود منزل غسل کند و برگردد - آیا این فاصله اشکال ندارد؟

جواب: اگر خون ادامه داشته باشد و بعد از غسل و وضو نتواند اعمال را بدون فاصله زیاد انجام دهد، در صورتی که می‎تواند بعد از وضو بدون فاصله زیاد اعمال را انجام دهد، هنگام عمل وضو بگیرد ویک تیمم بدل از غسل نیز احتیاطا ضمیمه وضو نماید؛ و اگر نمی تواند بعد از وضو نیز بدون فاصله زیاد اعمال را انجام دهد، یک تیمم بدل از وضو به آن ضمیمه کند.

(سؤال 2) مستحاضه ای که باید برای هر نماز و طواف غسل کند اگر طبق وظیفه اش غسل کرد و یا وضو گرفت و طواف را شروع کرد و بین طواف نماز ظهر

ناوبری کتاب