صفحه ۱۴۵

لباسهای دوخته خود را از تن بیرون کنند بلکه می‎توانند روی آنها دو جامه احرام را بپوشند. و جایز است دو جامه احرام آنان نیز دوخته باشد، به این صورت که شلوار را به قصد ازار بپوشند و چادر را به قصد رداء بر سر بیندازند.

چند مسأله:

(مسأله 1) آنچه در لباس نمازگزار شرط است در جامه های احرام نیز شرط است؛ پس لباس احرام باید از ابریشم خالص و زرباف و از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد؛ همچنین باید پاک باشد، مگر از نجاساتی که در حال نماز بخشیده شده است.

(مسأله 2) لباسهای زن نیز در حال احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد؛ و بنابر احتیاط واجب از ابریشم خالص نیز نباشد، ولی ابریشم مخلوط مانعی ندارد.

(مسأله 3) ازار مرد و زن یعنی جامه ای که به صورت لنگ به کمر خود می‎بندند باید بدن نما نباشد؛ و رداء زن یعنی پارچه ای که به صورت عبا بر دوش خود می‎اندازد بنابر احتیاط واجب باید بدن نما نباشد، ولی رداء مرد بنابر احتیاط مستحب بدن نما نباشد.

مسائل متفرقه:

(مسأله 1) طواف نساء اختصاص به مردان ندارد، بلکه بر زنان نیز واجب است و اگر آن را به جا نیاورند شوهر بر آنها حلال نمی شود، و مردان نیز اگر آن را به جا نیاورند زن بلکه بنابر احتیاط واجب سایر امور مربوط به زنان که در محرمات احرام گفته شد نیز بر آنها حلال نمی شود.

(مسأله 2) مرد اگر ختنه نشده باشد طوافش باطل است؛ ولی این شرط در زنها وجود ندارد.

(مسأله 3) حاجی مرد باید پس از قربانی نمودن مو یا ناخن خود را کم کند که به

ناوبری کتاب