صفحه ۱۴۴

19 - سایه قرار دادن مردان بالای سر خود هنگام سیر و حرکت؛ ولی برای زنان اشکال ندارد.

20 - فخر فروشی ناحق هم برای زن و هم برای مرد؛ بدین معنا که فضیلت هایی را به دروغ به خود نسبت دهند و از دیگری سلب نمایند، و عیب هایی را از خود سلب نموده و به طرف مقابل نسبت دهند.

21 - جدال و ستیزه جویی همراه با قسم خوردن به نام خدا هم برای مرد و هم برای زن.

22 - کشتن مرد یا زن شپشی را که در بدن یا لباسش پیدا شده، و نیز بنابر احتیاط کشتن کک و پشه.

23 - جدا کردن زن یا مرد مو را از بدن خود یا شخص دیگر، خواه آن شخص نیز در حال احرام باشد یا نباشد.

24 - بیرون آوردن زن یا مرد خون را از بدن خود به هر طریقی که باشد، خواه به خاراندن بدن باشد یا به وسیله حجامت یا رگ زدن یا نحوه دیگر.

25 - کندن زن یا مرد دندان خود را.

26 - گرفتن زن یا مرد به هر طریقی ناخن خود را، خواه از دست باشد یا از پا.

27 - جنگ کردن چه بر مرد و چه بر زن.

28 - به دوش گرفتن اسلحه و همراه داشتن آن در غیر حال ترس از دشمن یا دزد و مانند آن چه بر مرد و چه بر زن.

29 - کندن وبریدن درخت و گیاه حرم چه بر مرد و چه بر زن.

جامه احرام:

یکی از واجبات احرام برای زن و مرد پوشیدن دو جامه احرام است: یکی "ازار" که مانند لنگ بوده، و دیگری "رداء" که مانند عبا می‎باشد.

مردان باید پس از در آوردن لباسهای دوخته شده از بدن ازار را به صورت لنگ به کمر خود بسته و رداء را مانند عبا بر دوش خود بیندازند؛ ولی بر زنان واجب نیست

ناوبری کتاب