صفحه ۱۴۳

قصد زینت نداشته باشد، و نیز بنابر احتیاط واجب هر سرمه ای که برای زینت باشد.

11 - به دست نمودن انگشتر به قصد زینت هم بر مرد و هم بر زن.

12 - زینت کردن زن و پوشیدن زیور خود به قصد زینت، بلکه بنابر احتیاط واجب از آنچه زینت است هر چند به قصد زینت نباشد اجتناب شود؛ ولی زیورهایی را که پیش از احرام عادت به پوشیدن آنها داشته لازم نیست برای احرام بیرون آورد و باید آن را به هیچ مردی حتی شوهر خود نشان ندهد.

و نیز حنا بستن زن و مرد در حال احرام به قصد زینت حرام است، بلکه بنابر احتیاط واجب آنها باید از حنا بستن در صورتی که زینت به حساب آید هر چند به قصد زینت آن را استفاده نکنند اجتناب نمایند.

13 - نگاه کردن مرد و زن در حال احرام در آینه.

14 - پوشیدن لباس دوخته برای مردان؛ ولی برای زنان جایز است در حال احرام با رعایت شرایطی که در لباس احرام معتبر است هر اندازه لازم داشته باشند لباس دوخته بپوشند، لکن بنابر احتیاط زنان از پوشیدن هر نوع دستکش در حال احرام خودداری نمایند.

15 - دکمه دوختن به جامه ها و وصل کردن دو طرف جامه با دکمه به یکدیگر برای مردان، و نیز بنابر احتیاط واجب گره زدن جامه احرام به دور گردن یا گره زدن آنها به یکدیگر؛ ولی این کارها برای زنان مانعی ندارد.

16 - پوشیدن جوراب و چکمه بلکه هر چه تمام روی پا را بپوشاند برای مردان؛ ولی این کار برای زنان اشکال ندارد.

17 - پوشاندن مردان تمام سر خود یا قسمتی از آن را با لباس یا پارچه، بلکه بنابر احتیاط واجب باید از پوشاندن سر با گل، حنا، دوا، پوشال و گذاشتن اشیاء دیگر روی سر اجتناب نمایند؛ ولی برای زنان مانعی ندارد.

18 - پوشاندن تمام صورت یا قسمتی از آن با نقاب یا روبند یا پوشیه یا بادبزن و مانند اینها برای زنان، و همچنین بنابر احتیاط پوشاندن آن با دوا یا حنا یا گل و مانند اینها؛ ولی پوشاندن صورت به وسیله اعضای بدن خود مانند دستها اشکال ندارد.

ناوبری کتاب