صفحه ۱۴۲

(مسأله 3) زنی که "صروره" است یعنی تاکنون حج به جا نیاورده در صورتی که حج بر خودش واجب نباشد و مطمئنا اعمال حج را به درستی انجام می‎دهد، می‎تواند از طرف دیگری که غیر صروره است، خواه زن باشد یا مرد، نایب شود؛ ولی نایب شدن زن صروره از افرادی که صروره هستند مکروه است.

(مسأله 4) انسان می‎تواند به نیابت از فردی که زنده است، گرچه مریض و معذور هم نباشد، حج مستحبی انجام دهد.

(مسأله 5) نایب باید اعمال حج را مطابق وظیفه خود که از راه تقلید یا اجتهاد صحیح بدان دست یافته انجام دهد.

محرمات در حال احرام:

شخصی که در حال احرام است باید از انجام برخی کارها به طور قطع و برخی دیگر به احتیاط واجب اجتناب نماید؛ ارتکاب بعضی از این کارها موجب باطل شدن عمره یا حج شده و انجام بسیاری از آنها تنها باعث کفاره می‎گردد، برخی از این کارها فقط بر مردان حرام است و برخی فقط بر زنان و برخی هم بر زنان و هم بر مردان.

این کارها عبارتند از:

1 - شکار حیوان وحشی صحرایی هم بر مرد و هم بر زن.

2 - آمیزش و نزدیکی زن و مرد.

3 - بوسیدن همسر.

4 - لمس بدن همسر از روی شهوت و بازی با او.

5 - نگاه زن و مرد به یکدیگر از روی شهوت.

6 - استمناء زن یا مرد و بازی با خود و خروج منی از او.

7 - عقد ازدواج و نیز گواه شدن بر آن هم بر مرد و هم بر زن.

8 - استعمال چیزهای خوشبو مثل مشک و مانند آن هم برای زن و هم برای مرد.

9 - مالیدن روغن به بدن مگر برای معالجه هم بر مرد و هم بر زن.

10 - سرمه کشیدن زن یا مرد به سرمه سیاه که معمولا برای زینت است هر چند

ناوبری کتاب