صفحه ۱۳۸

کیفیت انجام عمره و حج و مسائل مربوط به آنها به تفصیل در کتاب مناسک آمده است.

عمره مفرده:

از جمله مستحبات مؤکد که در روایات از آن به "حج اصغر" تعبیر شده "عمره مفرده" است؛ و در همه اوقات سال می‎توان آن را به جا آورد، و نسبت به عمره ماه رجب تأکید بسیار شده است.

واجبات عمره مفرده که باید در آنها قصد قربت نمود عبارت است از:

"نیت"، "احرام"، "طواف خانه خدا"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "تراشیدن سر یا تقصیر"، "طواف نساء" و "نماز طواف نساء".

شرایط وجوب حج:

بر کسی که بالغ و عاقل است و به واسطه رفتن به حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیت ترک آن در شرع از حج بیشتر است انجام دهد یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک کند، و مستطیع نیز باشد یعنی توانایی رفتن به حج را دارد، واجب است در طول عمر یک مرتبه این عبادت را به جا آورد.

شرایط استطاعت و توانایی عبارت است از:

1 - داشتن هزینه سفر و آنچه به حسب حالش در راه مورد نیاز است.

2 - داشتن مخارج افراد تحت تکفل خود تا هنگام بازگشت.

3 - سلامت بدن و مزاج و توانایی انجام اعمال حج.

4 - نبودن مانع در رفت و برگشت؛ پس اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا آبرو و یا مال مهم او در معرض خطر باشد، حج بر او واجب نیست.

5 - داشتن وقت کافی به اندازه انجام اعمال حج.

6 - در اثر رفتن به حج مال یا ملک یا کسب و پیشه ای را که برای ادامه معاش خود و افراد تحت تکفل خود به آن احتیاج دارد از دست ندهد.

ناوبری کتاب