صفحه ۱۳۷

مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از این عبادت ویژه بهره برداری صحیح نمایند؛ و به مظاهر قوام یک امت که همانا استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و اهداف خلقت کعبه را دربردارد دست یابند. قرآن مجید می‎فرماید: (جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس)سوره مائده (5): آیه 97. یعنی: "خداوند کعبه را وسیله قوام مردم قرار داد".

ولی افسوس و صد افسوس که از کنار این آثار و فوائد به سادگی می‎گذریم و برخی این سفر را وسیله تفریح و سیر و سیاحت و عده ای دیگر از آن برای تظاهر و خودنمایی استفاده می‎کنند.

پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "زمانی فرا رسد که در آن ملوک و پادشاهان و سردمداران برای تفرج و تفریح، ثروتمندان و اغنیاء برای سودآوری، و فقرا برای گدایی به حج روند".وسائل الشیعة، همان، باب 22، ح 9، ص 60.

انواع حج:

حج بر سه نوع است: 1 - حج تمتع؛ 2 - حج افراد؛ 3 - حج قران.

"حج تمتع" مخصوص کسانی است که فاصله شان تا مکه معظمه شانزده فرسخ یا بیشتر باشد؛ ولی "حج افراد" و "حج قران" وظیفه کسانی است که اهل خود مکه یا اطراف آن تا فاصله کمتر از شانزده فرسخ باشند؛ البته در برخی موارد افرادی که وظیفه شان حج تمتع است به واسطه بیماری یا عذر دیگری به جای آن باید حج افراد انجام دهند.

در حج قران و افراد اعمال عمره کاملا مستقل و جدای از حج است؛ ولی در حج تمتع اعمال عمره پیش از حج و وابسته به آن و همچون جزئی از آن می‎باشد که باید در یک سال و در ماههای حج به جا آورده شود. پس حج تمتع مرکب از دو عمل عبادی "عمره تمتع" و "حج تمتع" می‎باشد.

ناوبری کتاب