صفحه ۱۲۷

(سؤال 13) آیا زن شوهردار می‎تواند روزه مستحبی بگیرد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی زن اگر باعث پایمال شدن حقوق شوهر شود حرام است؛ همچنین است اگر شوهرش او را از روزه مستحبی نهی کرده باشد، هر چند حق او هم از بین نرود.

(سؤال 14) آیا بر کسی که به واسطه روزه گرفتن دچار ضعف می‎گردد روزه واجب است ؟

جواب: اگر روزه موجب ضعف انسان گردد نمی تواند از گرفتن آن خودداری کند؛ و چنانچه به حد حرج و مشقت برسد می‎تواند روزه نگیرد؛ ولی بنابر احتیاط تنها به مقدار ضرورت غذا یا آب مصرف نماید و بعد قضای آن را به جا آورد.

(سؤال 15) در چه مواردی انسان باید کفاره جمع بپردازد؟

جواب: اگر روزه دار با چیز حرامی مثل شراب یا با کار حرامی مثل زنا یا نزدیکی با همسر در حال حیض روزه خود را باطل کند، و یا دروغی را به خدا و یا معصومین (ع) نسبت دهد، باید علاوه بر قضای روزه اش "کفاره جمع" بدهد، یعنی هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند و در صورت امکان یک برده هم آزاد نماید.

ناوبری کتاب