صفحه ۱۲۶

جواب: جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که به واسطه آن معمولا غذا به حلق نمی رسد - اگر چه اتفاقا به حلق برسد - روزه را باطل نمی کند؛ ولی اگر انسان از ابتدا بداند که به حلق می‎رسد، چنانچه فرو رود روزه اش باطل می‎شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می‎شود.

(سؤال 9) مسافرت نمودن در ماه مبارک رمضان چگونه است ؟

جواب: اشکال ندارد، هر چند برای فرار از روزه باشد؛ ولی مسافرت پیش از روز بیست و چهارم رمضان مکروه است، مگر این که مسافرت به قصد انجام عمره یا حج و یا کار ضروری دیگری باشد.

(سؤال 10) آیا زنی که زایمان او نزدیک است می‎تواند روزه نگیرد؟

جواب: بر زنی که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای بچه او زیان دارد یا موجب ضرر برای خود او می‎شود، گرفتن روزه واجب نیست؛ و در صورت اول و نیز بنابر احتیاط واجب در صورت دوم باید برای هر روز یک مد (750 گرم) طعام به فقیر بدهد، و در هر دو صورت باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.

(سؤال 11) زن شیرده در چه صورتی می‎تواند روزه نگیرد؟

جواب: بر زنی که بچه شیر می‎دهد و شیر او کم است - چه مادر بچه باشد یا دایه او و چه با اجرت شیر دهد یا بی اجرت - و روزه برای بچه ای که شیر می‎خورد یا برای خود او ضرر دارد، گرفتن روزه واجب نیست؛ و در صورت اول که روزه برای بچه ضرر دارد و نیز بنابر احتیاط واجب در صورت دوم که روزه برای خود زن ضرر دارد، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و در هر دو صورت باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.

(سؤال 12) آیا بر دختر بچه ای که تازه به سن بلوغ رسیده و روزه گرفتن برای او سخت است روزه گرفتن واجب است ؟

جواب: در صورتی که از لحاظ جسمی به گونه ای است که انجام عبادات مخصوصا روزه برای او مقدور نیست یا عسر و حرج دارد و یا موجب زیان و ضرر برای اوست، تکلیف از او ساقط می‎شود، ولی هر وقت توانست باید آن را قضا نماید.

ناوبری کتاب