صفحه ۱۲۵

جواب: اگر مرد روزه دار همسر روزه دار خود را به جماع مجبور کند، کفاره روزه خود و همسرش بر او واجب می‎شود؛ و اگر زن در وسط کار به جماع راضی شده است، دو کفاره بر مرد و یک کفاره بر زن واجب می‎شود؛ ولی اگر زن از اول به جماع راضی بوده، کفاره هر کدام به عهده خودش می‎باشد.

(سؤال 3) اگر مرد همسر خود را در ماه رمضان به خوردن غذا یا آب مجبور نماید آیا باید کفاره او را بپردازد؟

جواب: اگر مرد همسر خود را به انجام کاری غیر از جماع که روزه را باطل می‎کند مجبور نماید، کفاره روزه زن بر هیچ یک از آن دو واجب نیست.

(سؤال 4) اگر زن شوهرش را به جماع یا کار دیگری که روزه را باطل می‎کند مجبور نماید آیا باید کفاره او را نیز بپردازد؟

جواب: خیر، تنها باید کفاره خودش را بدهد.

(سؤال 5) اگر مرد روزه دار در ماه رمضان با همسر روزه دار خود که خواب است جماع کند چه حکمی دارد؟

جواب: روزه مرد باطل شده و یک کفاره بر او واجب می‎شود؛ و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

(سؤال 6) در صورتی که شوهر به واسطه عذری مثل مسافرت یا بیماری نمی تواند روزه بگیرد آیا می‎تواند زن روزه دار خود را به جماع مجبور کند؟

جواب: خیر، و اگر مجبور نماید کفاره بر خود مرد واجب نیست، ولی بنابر احتیاط واجب کفاره زن را بپردازد.

(سؤال 7) ملاعبه زن و شوهر در حال روزه چه حکمی دارد؟

جواب: انجام کارهایی که شهوت روزه دار را تحریک می‎کند در صورتی که به قصد بیرون آمدن منی نباشد و عادتا هم از او در چنین مواقعی منی بیرون نمی آید مکروه است، و اگر به واسطه این کار بدون اختیار از او منی خارج شود بنابر احتیاط باید روزه آن روز را قضا نماید ولی کفاره ندارد.

(سؤال 8) زنی که در حال آشپزی است آیا در هنگام روزه می‎تواند غذا را بچشد؟

ناوبری کتاب