صفحه ۱۲۴

را به جا آورده و بابت هر روزه ای که از سال اول تأخیر انداخته تنها یک مد طعام به فقیر بدهد.

(مسأله 20) اگر به علت بیماری یا حیض یا نفاس روزه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن ماه رمضان بمیرد، لازم نیست روزه های او را قضا کنند؛ ولی اگر به علت مسافرت روزه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد، باید روزه هایش را قضا کنند.

(مسأله 21) روزه مستحبی فرزند اگر باعث آزار پدر یا مادر شود، و نیز بنابر احتیاط واجب در صورتی که آنان او را از گرفتن روزه مستحبی نهی کرده باشند، حرام است؛ و بنابر احتیاط جد پدری نیز همین حکم را دارد.

(مسأله 22) کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری به عهده دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد؛ ولی اگر روزه استیجاری به عهده او باشد، گرفتن روزه مستحبی اشکال ندارد.

(مسأله 23) کسی که روزه مستحبی می‎گیرد واجب نیست آن را به آخر برساند؛ بلکه اگر فرد مؤمنی او را به خوردن غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار نماید.

(مسأله 24) سرمه کشیدن و دوا ریختن به چشم در حال روزه مکروه است، ولی اگر مزه آن به حلق برسد بنابر احتیاط از انجام آن خودداری شود؛ و نیز حمام رفتن و خون دادن و هر کاری که موجب ضعف فرد روزه دار شود مکروه است.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) آیا پرداخت کفاره ای که بر زن واجب می‎شود به عهده شوهر است ؟

جواب: در مواردی که کفاره بر زن واجب می‎شود بر عهده خود اوست که آن را بپردازد نه شوهرش.

(سؤال 2) اگر زن و شوهر روزه دار با یکدیگر در ماه رمضان جماع نمایند کفاره آن به عهده چه کسی است ؟

ناوبری کتاب