صفحه ۱۲۳

و اگر روزه مستحب یا روزه ای باشد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست صحت آن محل اشکال است.

(مسأله 12) اگر زن بعد از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند - اگر چه نزدیک مغرب باشد - روزه او باطل است.

(مسأله 13) اگر حائض یا نفساء بعد از پاک شدن غسل خود را فراموش کرده و پس از یک یا چند روز یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب روزه هایی را که یقین دارد در آن حال گرفته قضا نماید.

(مسأله 14) اگر عمدا زن روزه نگیرد یا در وسط روز عمدا روزه خود را باطل نماید و بعد از آن در طول روز عذری مانند حیض یا نفاس برایش پیش بیاید، کفاره بر او واجب نیست.

(مسأله 15) خواب دوم و سوم حائض یا نفساء در شب ماه رمضان پس از پاک شدن حکم خواب دوم و سوم جنب را ندارد؛ بلکه اگر در بیدار شدن و غسل کردن کوتاهی نکرده باشد، خواب سوم او هم اشکال ندارد، و چنانچه تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش صحیح است؛ و در صورتی که کوتاهی کرده باشد، خواب اول او هم اشکال دارد، و چنانچه تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش باطل است.

(مسأله 16) مستحاضه اگر غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شد انجام دهد روزه های او صحیح است.

(مسأله 17) هرگاه فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند به طوری که عمل بدون اراده و اختیار او واقع شود، روزه او باطل نمی شود؛ ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد، باید فورا از حال جماع خارج شود، وگرنه روزه او باطل می‎شود.

(مسأله 18) اگر به واسطه بیماری نتواند روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد و بیماری اش تا ماه رمضان سال آینده ادامه داشته باشد، روزه هایش قضا ندارد ولی باید بابت هر روزه یک مد (حدود 750 گرم) طعام به فقیر بدهد.

(مسأله 19) اگر قضای روزه ماه مبارک رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید آن

ناوبری کتاب