صفحه ۱۲۲

سه روز روزه بگیرد که بنابر احتیاط واجب روزه ها باید پی درپی باشد، و بنابر احتیاط مستحب خوب است به جای ده فقیر شصت فقیر را طعام بدهد.

(مسأله 5) اگر به واسطه باد یا جارو کردن غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می‎شود.

(مسأله 6) زن روزه دار علاوه بر این که باید سر خود را زیر آب نبرد، بنابر احتیاط باید از نشستن در آب نیز خودداری نماید.

(مسأله 7) کسی که مس میت کرده می‎تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد؛ و اگر در حال روزه هم میت را لمس نماید روزه او باطل نمی شود.

(مسأله 8) اگر در روزه ماه رمضان و یا قضای آن بلکه بنابر احتیاط واجب در هر روزه واجب دیگر جنب از روی عمد تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است تیمم ننماید، روزه او باطل است.

(مسأله 9) اگر در ماه رمضان فراموش کرد که غسل جنابت را انجام دهد و با حال جنابت یک یا چند روزی روزه گرفت، باید روزه هایی را که با این حال گرفته فقط قضا نماید و کفاره ندارد.

(مسأله 10) اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و از روی عمد غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم ننماید، روزه او در ماه رمضان باطل است؛ همچنین است بنابر احتیاط واجب در غیر رمضان. ولی اگر وقت برای غسل نداشته باشد، در روزه واجبی که مثل رمضان وقت آن معین است بنابر احتیاط واجب تیمم نماید و تا اذان صبح بیدار بماند و روزه اش صحیح است؛ و چنانچه در روزه واجبی که زمان آن معین نیست یا در روزه مستحبی تا اذان صبح وقت برای غسل کردن نداشته باشد، روزه اش با تیمم صحیح نیست.

(مسأله 11) اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، چنانچه روزه ای را که می‎گیرد مثل روزه رمضان واجب معین باشد صحیح است،

ناوبری کتاب