صفحه ۱۲۰

پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "صوموا تصحوا"ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، ص 393، ح 1854. یعنی: روزه بگیرید تا سالم و تندرست باشید.

البته شخص روزه دار در وقت "افطار" و "سحر" نباید در خوردن و آشامیدن زیاده روی کند وگرنه نتیجه مطلوب به دست نمی آید.

اضافه بر آنچه گفته شد روزه نقش مؤثری در کاهش شهوت جنسی - خصوصا برای افرادی که امکان ازدواج برای آنها فراهم نیست - دارد.

از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "ای جوانان ! بر شما باد ازدواج؛ پس اگر قدرت ازدواج ندارید، بر شما باد روزه گرفتن که شهوت را دفع می‎نماید".وسائل الشیعة، باب 4 از ابواب الصوم المندوب، ح 1، ج 10، ص 410.

عثمان بن مظعون یکی از اصحاب پیامبراکرم (ص) قصد داشت خود را اخته کرده تا شهوت جنسی را در خود از بین ببرد، حضرت پس از آگاهی از این امر او را از این کار نهی کرده و فرمودند: "راه شکسته شدن و از بین رفتن شهوت در امت من روزه گرفتن است".همان، ح 2 و 3، صص 410 و 411؛ مستدرک الوسائل، باب 3 از ابواب الصوم المندوب، ح 1 و 2، ج 7، صص 506 - 507.

چیزهایی که روزه را باطل می‎کند:

ده چیز روزه را باطل می‎کند و به آنها "مبطلات روزه" می‎گویند، که عبارتند از:

1 و 2 - خوردن و آشامیدن.

3 - جماع و نزدیکی در صورتی که به اندازه ختنه گاه داخل شود، گرچه منی هم بیرون نیاید.

4 - استمناء و این که روزه دار با خود کاری نماید که از او منی بیرون آید.

5 - دروغ بستن به خداوند متعال و یا پیامبراکرم (ص) و یا امامان معصوم (ع) و نیز بنابر احتیاط دروغ بستن به حضرت زهرا(س) و سایر پیامبران.

ناوبری کتاب