صفحه ۱۱۹

ب - اثر اجتماعی

روزه درس برابری و مساوات را به مردم می‎آموزد، با انجام این دستور افراد توانمند و ثروتمند به طور ملموس و محسوس سختی وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را درک کرده و درصدد حمایت و دستگیری از آنان برمی آیند.

هشام بن حکم یکی از اصحاب حضرت صادق (ع) از ایشان علت واجب شدن روزه را سؤال نمود و حضرت در جواب این گونه فرمودند: "خداوند این عمل را واجب نمود تا فقیر و ثروتمند همانند هم شوند؛ چرا که ثروتمند طعم گرسنگی را نچشیده تا بر فقیر ترحم نماید، بلکه هر چیزی را که اراده می‎کرده برایش مهیا بوده است؛ پس خداوند اراده کرد تا بین بندگانش تساوی برقرار شده و ثروتمند طعم گرسنگی و رنج را چشیده و بر انسان ضعیف و گرسنه عطوفت و ترحم نماید".وسائل الشیعة، همان، ح 1، ص 7.

ج - اثر بهداشتی

عامل بسیاری از بیماریها زیاده روی در خوردن غذاهای مختلف و در نتیجه باقی ماندن مواد اضافی و جذب نشده آن به صورت چربی در نقاط مختلف بدن یا به صورت قند و چربی اضافی در خون است.

بهترین راه مبارزه برای از بین بردن این چربی های اضافی که محیط بدن را برای پرورش انواع میکربها آماده می‎سازد روزه و خودداری از خوردن است.

در واقع روزه حکم خانه تکانی بدن را داشته و مواد اضافی و جذب نشده ای را که در بدن انباشته شده است سوزانده و از بین می‎برد. به علاوه آن که دستگاه گوارش بدن که در تمام سال به طور دائم مشغول کار و فعالیت است به واسطه روزه در اثر استراحت خود را سرویس می‎نماید.

ناوبری کتاب