صفحه ۱۱۱

زن از طرف مرد نایب شود، بنابر احتیاط حمد و سوره را در نمازهای ذکر شده بلند بخواند.

(سؤال 8) در زمانی که زن در حال نماز است اگر بچه گریه کند آیا می‎تواند او را با نوازش و مانند آن آرام سازد؟

جواب: بلی، بلکه چنانکه در برخی روایات وارد شده می‎تواند در حال نماز طفل خویش را در بغل بگیرد و در حالی که برای تشهد و مانند آن نشسته او را شیر دهد.همان، باب 24 از ابواب قواطع الصلاة، ج 7، صص 280 - 281.

(سؤال 9) تکلیف زنان حامله ای که انجام رکوع یا سجده برایشان مشقت زیادی دارد چیست ؟

جواب: حکم مریضی را دارند که نمی تواند سجده یا رکوع کامل انجام دهد؛ پس اگر می‎توانند به مقداری خم شوند که درنظر مردم رکوع و سجود به حساب بیاید باید به همان مقدار خم شوند، و اگر نمی توانند با ایما و اشاره رکوع و سجده نمایند.

(سؤال 10) مراد از "وطن" که گفته می‎شود نماز انسان در آنجا تمام است کجاست ؟

جواب: محلی که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده "وطن" اوست، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد یا خودش آنجا را برای زندگی اختیار کرده باشد. و اگر انسان از سکونت در جایی دست کشیده - مثلا از محل تولد خود - به گونه ای که در نظر مردم دیگر آنجا اقامتگاه فعلی او حساب نمی شود، آن مکان دیگر حکم وطن را ندارد.

(سؤال 11) پوشیدن لباس ابریشمی برای زن چه حکمی دارد؟

جواب: گرچه لباس نمازگزار مرد نباید از ابریشم خالص باشد و در غیر نماز نیز پوشیدن چنین لباسی برای مرد حرام است، اما زن می‎تواند در غیر نماز لباس ابریشمی بپوشد؛ ولی بنابر احتیاط واجب نباید در لباس ابریشم نماز بخواند.

ناوبری کتاب