صفحه ۱۱۰

(سؤال 2) آیا زن می‎تواند امام جماعت گردد؟

جواب: زن نمی تواند برای گروهی که همگی مرد هستند یا متشکل از مرد و زن هستند امام جماعت گردد؛ ولی امام جماعت شدن زن برای گروهی که همگی زن هستند بنابر اقوی جایز است، گرچه این کار در غیر از نماز میت کراهت دارد.

(سؤال 3) آیا زن می‎تواند در نماز صورت خود را بپوشاند؟

جواب: برای زن افضل و بهتر آن است که در نماز صورت خود را نپوشانده و نقاب بر چهره نزند.وسائل الشیعة، همان، باب 33، ح 1، ص 421.

(سؤال 4) آیا زن و مرد نامحرم می‎توانند در یک اطاق نماز بخوانند؟

جواب: بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت که محل رفت و آمد نبوده و مانعی از ارتباط آن دو وجود ندارد اشکال دارد، و احتیاط آن است که در آنجا نماز نخوانند؛ ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد ودیگری که با او نامحرم است وارد شود، نماز اولی اشکالی ندارد.

(سؤال 5) اگر زن در نماز بفهمد که مرد نامحرم از روی قصد به او نگاه می‎کند وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید آن مقداری را که جایز بود در نماز نپوشاند - یعنی قرص صورت و دستها و پاها تا مچ - نیز بپوشاند، ولی اگر کوتاهی کرد و نپوشاند نمازش درست است.

(سؤال 6) آیا نماز جمعه بر زن واجب است ؟

جواب: نماز جمعه و عید فطر و قربان گرچه شرایط برپایی آن فراهم باشد بر زنان واجب نیست.

(سؤال 7) آیا مرد و زن می‎توانند نماز قضای یکدیگر را بخوانند؟

جواب: بله، پس مرد را برای انجام نماز قضای زنی که از دنیا رفته و زن را برای انجام نماز قضای مردی که از دنیا رفته می‎توان اجیر کرد؛ ولی اگر مرد از طرف زن نایب شود، باید حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخواند؛ و اگر

ناوبری کتاب