صفحه ۱۰۹

اهل درک و تشخیص شده اند، می‎توانند در انتخاب وطن و محل زندگی مستقل باشند و از تابعیت پدر و مادر خارج شوند.

(مسأله 15) دانشجوی دختر یا پسر یا هر شخص دیگری که مجبور است در هر هفته معمولا چند روز به شهر دیگری که به مقدار مسافت شرعی است برای درس خواندن یا تدریس یا کار دیگری سفر کند، در سفر اول حکم مسافر را دارد؛ ولی در سفرهای بعد در حکم "دائم السفر" خواهد بود، یعنی: در آن شهر نمازهایش تمام و روزه هایش صحیح می‎باشد.

(مسأله 16) اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد.

(مسأله 17) بنابر احتیاط اگر مأموم یک مرد باشد طرف راست امام جماعت بایستد؛ و اگر یک زن باشد در طرف راست امام به گونه ای بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد و یا این که پشت سر امام بایستد؛ و چنانچه مأمومین یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مرد در طرف راست امام و بقیه پشت سر امام بایستند؛ و اگر چند مرد یا چند زن باشند، پشت سر امام بایستند؛ و اگر چند مرد و چند زن باشند، مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بایستند.

(مسأله 18) از پاره ای روایات به دست می‎آید که شایسته است زنان خود را برای نماز به مثل حنا و مانند آن زینت نموده و از زیورآلات خود استفاده نمایند، بلکه برای آنها مکروه است که بدون هیچ گونه زیوری به نماز بایستند.همان، باب 58 از ابواب لباس المصلی، ج 4، صص 459 - 460؛ مستدرک الوسائل، باب 40 از ابواب لباس المصلی، ج 3، صص 229 - 230.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) آیا زن می‎تواند برای نماز جماعت اذان و اقامه بگوید؟

جواب: اذان و اقامه نماز جماعتی را که مردان در آن حضور دارند باید مرد بگوید؛ ولی در نماز جماعتی که مخصوص زنان است اگر زن اذان و اقامه بگوید کافی است.

ناوبری کتاب