صفحه ۱۰۸

نچسبانند بلکه میان دو قدمشان از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله باشد، ولی برای زنان مستحب است پاهای خود را به هم بچسبانند.

(مسأله 10) برای رکوع نمازگزار باید به اندازه ای خم شود که کف دستها به سر زانوها برسد؛ و بنابر احتیاط مرد نمازگزار دستها را بر زانوها بگذارد، ولی برای زن نمازگزار مستحب است دستها را بالاتر از زانوها بگذارد. و برای مرد نمازگزار مستحب است در رکوع زانوها را عقب نگه دارد، ولی برای زن مستحب است زانوها را عقب ندهد.

(مسأله 11) برای مرد مستحب است وقتی می‎خواهد از رکوع به سجده برود ابتدا دستها را روی زمین قرار دهد و بعد زانوها را، ولی برای زن نمازگزار مستحب است اول زانوها و بعد دستها را بر زمین بگذارد.

(مسأله 12) در برخی روایات آمده است که مرد هنگام سجده غیر از مواضعی که باید بر زمین قرار دهد سائر اعضای خود را از زمین بالا نگه دارد، ولی زن خود را جمع نموده و اعضای بدنش را به یکدیگر چسبانیده و دستهایش را تا آرنج بر زمین بگذارد.همان، باب 3 از ابواب السجود، ج 6، صص 341 - 342.

(مسأله 13) نماز ظهر و عصر و عشای فرد مسافر با شرایطی که در رساله توضیح المسائل آمده شکسته - یعنی دو رکعتی - می‎شود؛ یکی از این شرایط این است که اصل سفر او حرام نباشد یا برای انجام کار حرامی سفر نکرده باشد. پس اگر زن بدون اجازه شوهر یا فرزند با نهی پدر ومادر به سفری بروند که برای آنان واجب نباشد، باید نمازهای مذکور را تمام بخوانند؛ ولی اگر سفر آنها سفر واجب باشد - مثلا سفر حج واجب - باید نمازشان را شکسته بخوانند.

(مسأله 14) زن و شوهر اگر بنا داشته باشند با همدیگر زندگی کنند، محل زندگی شوهر برای همسرش نیز وطن به حساب می‎آید؛ ولی اگر زن، خواه از روی نافرمانی یا با توافق شوهر، نخواهد در وطن شوهر زندگی کند، هر جا را که برای خودش وطن قرار دهد همان جا وطن او حساب می‎شود؛ همچنین فرزندان در صورتی که بالغ و

ناوبری کتاب