صفحه ۱۰۵

مانده، که بر پسر بزرگتر یا بنابر احتیاط بر بزرگترین مردی که از پدر و مادر انسان ارث می‎برد - یعنی مقداری از اموال آنها به او می‎رسد - واجب است آن را بخواند؛ پس این نماز بر زنان واجب نیست.

6 - نمازی که به واسطه اجیر شدن بر گردن انسان می‎آید؛ به این صورت که مبلغی پول گرفته است که نمازهای شخصی را که از دنیا رفته بخواند، و نیز نمازی که به واسطه نذر یا عهد یا قسم بر انسان واجب شده است، مثلا گفته: از برای خداست بر من که اگر فلان حاجتم برآورده شود فلان مقدار نماز برای تقرب به خداوند بخوانم، که بعد از برآورده شدن حاجتش بر او واجب می‎شود.

7 - نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور امام معصوم (ع) و همچنین بنابر احتیاط در زمان غیبت امام معصوم (ع)؛ مثل این زمان در صورتی که شرایط آن موجود باشد.

نمازهای مستحب:

نمازهای مستحب بسیار زیاد است و به آنها "نافله" نیز می‎گویند. یکی از این نمازهای مستحب نافله های شبانه روزی است، که تعداد رکعت های این نافله در روز جمعه سی و هشت رکعت و در روزهای دیگر هفته سی و چهار رکعت می‎باشد.

یازده رکعت از این نافله های شبانه روزی معروف به "نافله شب" یا همان "نماز شب" است، و طریقه خواندن آن بدین قرار است:

1 - هشت رکعت از این نماز را باید به نیت "نماز شب" بخوانیم، که البته باید این هشت رکعت را به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آوریم.

2 - بعد از تمام شدن چهار نماز دو رکعتی، یک نماز دو رکعتی به نیت "نماز شفع" مثل نمازهای قبلی می‎خوانیم.

3 - در آخرین مرحله یک نماز یک رکعتی به نیت "نماز وتر" می‎خوانیم؛ بدین صورت که بعد از نیت حمد و سوره را خوانده و بعد از آن قنوت گرفته و در آن به افراد مؤمن نیز دعا می‎نماییم، بعد به رکوع رفته و بعد از آن دو سجده به جا می‎آوریم

ناوبری کتاب