درس 653 : (9/10/1370)

دانلود
سلسله درس های زکات درس 653 (9/10/1370)