درس 642 : (24/9/1370)

دانلود
سلسله درس های زکات درس 642 (24/9/1370)