درس 622 : (15/8/1370)

دانلود
سلسله درس های زکات درس 622 (15/8/1370)