درس 48 : (20/2/1361)

دانلود
درس 48 : (20/2/1361) : سلسله درس های زکات