درس 74 : اقسام فعل و قوه(3) (فریده پنجم - ماهیت و لوازم آن) تعریف ماهیت و برخی از احکام آن

دانلود
درس 74 : اقسام فعل و قوه(3) (فریده پنجم - ماهیت و لوازم آن) تعریف ماهیت و برخی از احکام آن