درس 64 : امکان استعدادی(2) - (فریده سوم - قدم و حدوث) تعریف قدم و حدوث و اقسام آن (1)

دانلود
درس 64 : امکان استعدادی(2) - (فریده سوم - قدم و حدوث) تعریف قدم و حدوث و اقسام آن (1)