درس 256 : (فریده ششم : در احوال نفس) نفس چیست و آیا وجود دارد و چند نفس وجود دارد؟ (1)

دانلود
درس 256 : (فریده ششم : در احوال نفس) نفس چیست و آیا وجود دارد و چند نفس وجود دارد؟ (1) سلسله درس های فلسفه