درس 253 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (8)- تعیین موضوع این حرکت (1)

دانلود
درس 253 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (8)- تعیین موضوع این حرکت (1) سلسله درس های فلسفه